รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส   
101ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์นางธิติกานต์ จันทวัฒน์ 038541300 
103บ้านปลายคลองนางสาววรรณิภา แป้นทอง 038584116 
106วัดกกสับ    
107วัดคูมอญ  038568150 
108วัดทางข้ามน้อย    
109วัดบางกระเจ็ดนางสาวยุวดี ตันไพบูลย์กุล 038568153 
110วัดบางกระดานนางสาวลัญฉกร ภูธา   
111วัดปากน้ำโจ้โล้นางปุณณยลักษณ์ อมรชัยสิน 038541504 
113วัดลาดบัวขาว  038527468 
114วัดศรีสุตาราม  038541702 
115วัดสนามช้าง  038521439 
117วัดสาวชะโงกนายอดินันท์ เดชพงษ์ 038521042 
118วัดเสม็ดใต้นายนพคุณ เจิมจรุง 038848589 
119วัดเสม็ดเหนือนางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์ 038584179 
120วัดหัวไทรนายนพวงศ์ เมืองสีสุข 038527257 
121วัดหัวสวน  038521449 
122วัดใหม่บางคล้านางสาวธัญพิมล อาภัย 038848300 
204บ้านเขาหินซ้อนนายวิทยา เปี่ยมเต็ม 038599082 
205บ้านชำขวาง  038599189 
206บ้านปรือวาย  038599380 
207บ้านม่วงโพรง    
208บ้านไร่ดอน  038553407 
209บ้านหนองกลางดงนายศุกล สืบศิริโชค   
210บ้านหนองสองห้อง  038517765 
211บ้านหนองแสง  038517654 
212บ้านหนองหว้านางสาวปวริศา พลบุญ 038520345 
213บ้านหนองเหียง    
215บ้านแหลมตะคร้อนางสาวณัฐนันท์ หันยี่ไล้ 038516240 
218ไพบูลย์ประชานุกูลนางสาวเสาวลักษณ์ ตุลารักษ์ 0385520790899328245
220วัดโคกหัวข้าวนายธนวรรธณ์ ทองดี 038,836,832 
221วัดชายเคืองวนารามนางสาวเสาวคนธ์ นิรมล   
222วัดดงยาง  038523644 
223วัดดอนขี้เหล็ก  038517657 
224วัดดอนทองนางสาววารุณี นาคคล้าย 038836833 
225วัดต้นตาลนายพายัพ นิชเปี่ยม 0385292500899316026
226วัดท่าเกวียนนายสมชาย มะลิซ้อน 038551459 
227วัดท่าลาดเหนือ  038836080 
228วัดธารพูดนายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม 038520107 
229วัดนาน้อย  038597798 
230วัดนาเหล่าบกนางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ 038838451 
231วัดบ้านซ่องนายชิต นพเกียรติ 038520359 
232วัดบึงกระจับ  038547126 
233วัดพงษารามนายบุญชัย ฉันทะจำรัสศิลป์ 038551415 
234วัดลำมหาชัยนายกิตติพงษ์ ศิริเมือง   
235วัดสระสองตอน    
236วัดสุวรรณคีรีนายอาทิตย์ พัดขุนทด 038502051 
237วัดหนองบัว  038523266 
238วัดหนองปรือ    
239วัดหนองปาตองนางณัชชาพร ทองดี   
240วัดหนองเสือนางสาวมนัสนันท์ พิพัฒน์ดิษยา 0385162460868406896
241วัดหนองแหนนางสาวจุฬาพร แก้วเสนา 038523577 
242วัดหัวกระสังข์นางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร 038520394 
243วัดแหลมเขาจันทร์    
244วัดแหลมไผ่ศรี  038529325 
245สว่างศรัทธาธรรมสถาน    
248บ้านห้วยหิน    
249บ้านห้วยพลู    
250วัดหนองเค็ดนางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร์   
302บ้านท่าโพธิ์    
304วัดเกาะแก้วเวฬุวันนางสาวสยุมพร อินทศรี 038563014 
305วัดจรเข้ตาย  038591013 
307วัดบางคา  038591370 
309วัดสะแกงาม  038517708 
310วัดแสนภุมราวาสนางสาววัลนิภา อุตวงศ์ษา 038517624 
311วัดหินดาษนางสาวปาณภัช ยันตะพลา 038976517 
401ไทยรัฐวิทยา 41  038597069 
402บางพะเนียงนางสาวกนิษฐา ใหม่จันดี 038597950 
403บ้าน ก.ม.7นายสุนทร เกียรติสถิตกุล 038517596 
404บ้านคลองยายสร้อยนายอาคม ยิ้มเจริญ 038516546 
405บ้านคลองอุดมนายมานิตย์ไว สีประสงค์ 038517763 
406บ้านโคกตะเคียนงาม    
407บ้านท่ากระดาน  038561051 
408บ้านท่าซุง    
409บ้านท่าทองดำนายสุเทพ ลำดวน   
410บ้านท่าม่วงนางสาวพิชยา โฉมจุ้ย 038080085 
411บ้านท่าเลียบ  038561244 
412บ้านทุ่งส่อหงษาว่าที่ร้อยโทวันชิง กูลหกูล 038517738 
413บ้านนา  038561006 
414บ้านนาโพธิ์  038561047 
415บ้านแปลงไผ่-ขุนคลังนายกิตตินันท์ ปัญญาเอก   
416บ้านโป่งเจริญนางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์   
417บ้านโปร่งเกตุว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์ 038516556 
418บ้านโป่งตาสา    
419บ้านมาบนาดีนายวิลาศ คำภาวงษ์  0895424028
420บ้านยางแดง    
421บ้านลาดกระทิงนายวิเชียร ชูชื่น 038080000 
422บ้านวังคู  038517649 
423บ้านสระไม้แดงนายอภิชาติ ขวัญศิริ 038516339 
424บ้านหนองยางนายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์ 038516280 
425บ้านหนองใหญ่    
426บ้านห้วยน้ำใส    
427บ้านห้วยหินนายราชศักดิ์ วงศ์บุบผา 038597972 
428บ้านหินแร่นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์ 038502057 
429บ้านอ่างตะแบก  038080002 
430บ้านอ่างทองนางสาวดวงพร สุขสำราญ   
434วัดชำป่างามนายวุฒิไกร จันสามารถ 038561222 
437สวนป่าอุปถัมภ์นางสาวแสงอรุณ ชิวปรีชา 038502145 
438บ้านกระบกเตี้ย    
439บ้านสุ่งเจริญนายสุรพล บริสัย   
440วัดดอนท่านานางอรทัย เจริญราช   
501ตลาดบางบ่อนายพิทักษ์ เมฆอรุณ 0385892440899362511
502ทุ่งสะเดาประชาสรรค์นายไวภพ สุขกระโทก 038589245 
503ไทรทองอุปถัมภ์นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข   
504บ้านเขาสะท้อน    
505บ้านคลองสอง  038978239 
506บ้านเนินไร่นายอภิรักษ์ ทองจรัส 0385895340899398717
507บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงนายเชิดชัย อมรกิจบำรุง   
508บ้านหนองสทิต  038516550 
511ไม้แก้วประชานุเคราะห์  038080034 
512วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์นางศุภรัฏฐ์ ฉิมวงษ์   
513วัดแปลงยาว  038852469 
514วัดไผ่แก้วนางชุติมณฑน์ โชครวย 038589243 
515วัดวังกะจะ  038589531 
517วัดหนองไม้แก่นนายสุรชัย เรเรือง 038502048 
518วัดหัวสำโรงนางลักขณา ไชยฤทธิ์ 038853616 
519วัดอ่าวช้างไล่นางสาวอัมพิกา สิริพรม  0819407983
520หนองปรือประชาสรรค์นายวีรวุฒิ ตันนพรัตน์ 038978315 
523วัดวังเย็นนางสาวภูษณิศา สุภกุล 038589246 
524บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์    
601บ้านกรอกสะแก  038517714 
602บ้านท่ากลอยนางสาวแววดาว ทับลา 038508020 
603บ้านท่าคาน  038080075 
604บ้านทุ่งส่ายนายนพดล คลำทั่ง   
605บ้านเทพประทานนางกาญจนา ผลบุภพ 038080070 
606บ้านธรรมรัตน์ในนายนรินทร์ นารีนาถ 038080071 
607บ้านร่มโพธิ์ทองนายประสิทธิ์ ขวัญนอน 038502058 
608บ้านวังหินนางสาวฉัตรระพี เลิศวศินกุล   
609บ้านศรีเจริญทองนางปริญญาภรณ์ บุษบากร 038080066 
610บ้านหนองขาหยั่งนางชารวี ห่อทรัพย์   
611บ้านหนองคอกนายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพ 038516368 
612บ้านหนองประโยชน์นายสยาม เสาวกุล 038517686 
613บ้านหนองปรือกันยาง    
614บ้านหนองปลาซิว  038080065 
615บ้านห้วยตะปอก  0385561528 
616บ้านอ่างเตย    
617บ้านอ่างเสือดำ    
619วัดทุ่งยายชีนางสาวจริญญา สระโกฎิ 0890581137 
620วัดเทพพนาราม  038508021 
621สียัดพัฒนา    
702ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง    
703ราษฎรนุกูล    
704วัดก้อนแก้ว  038973672 
705วัดคลองเขื่อน    
708วัดบางตลาดนายศิรพงษ์ สาระโชติ   
709วัดบางโรงนางสาวสุพิชฌาย์ นิยุตรานนท์ 038505050 
710วัดบ้านกล้วย    
711วัดสามร่มนายวัชรดล สกุลวลีธร   
712โสภณประชาเทวารุทธารักษ์นางสำราญ ไทยนิยม 038509099