รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2นายวิสูตร เจริญวงษ์   
101ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์  038541300 
103บ้านปลายคลอง  038584116 
106วัดกกสับ    
107วัดคูมอญนางปุณณยลักษณ์ อมรชัยสิน 038568150 
108วัดทางข้ามน้อย    
109วัดบางกระเจ็ด  038568153 
110วัดบางกระดานนางสาวลัญฉกร ภูธา   
111วัดปากน้ำโจ้โล้นายใย ยศยิ่ง 038541504 
113วัดลาดบัวขาวนางสาวนาถลดา มนต์ทอง 038527468 
114วัดศรีสุตาราม  038541702 
115วัดสนามช้าง  038521439 
116วัดสามแยก  038502147 
117วัดสาวชะโงกนายอดินันท์ เดชพงษ์ 038521042 
118วัดเสม็ดใต้นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติ 038848589 
119วัดเสม็ดเหนือนางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์ 038584179 
120วัดหัวไทร  038527257 
121วัดหัวสวนนายศุภชัย เฑียรกุล 0385214490812982263
122วัดใหม่บางคล้านางชุติมณฑน์ โชครวย 038848300 
123สุตะโชติประชาสรรค์  038541805 
204บ้านเขาหินซ้อนนายวิทยา เปี่ยมเต็ม 038599082 
205บ้านชำขวางนายสุเทพ ลำดวน 038599189 
206บ้านปรือวายนายมนตรี ประการะสังข์ 038599380 
207บ้านม่วงโพรง    
208บ้านไร่ดอนนางสาวภูษณิศา สุภกุล 038553407 
209บ้านหนองกลางดง    
210บ้านหนองสองห้อง  038517765 
211บ้านหนองแสง  038517654 
212บ้านหนองหว้า  038520345 
213บ้านหนองเหียงนางรุ่งทิพย์ สวมไธสง  0894086708
215บ้านแหลมตะคร้อนายกมล วุ่นหนู 0385162400898323884
218ไพบูลย์ประชานุกูลนางสาวเสาวลักษณ์ ตุลารักษ์ 0385520790899328245
220วัดโคกหัวข้าวนางดวงใจ ชัยสิทธิ์ 038,836,8320812090027
221วัดชายเคืองวนารามนางสาวเสาวคนธ์ นิรมล   
222วัดดงยางนางสาวณัฐนันท์ หันยี่ไล้ 038523644 
223วัดดอนขี้เหล็ก  038517657 
224วัดดอนทอง  038836833 
225วัดต้นตาลนายพายัพ นิชเปี่ยม 0385292500899316026
226วัดท่าเกวียน  038551459 
227วัดท่าลาดเหนือนางสาวแววดาว ทับลา 038836080 
228วัดธารพูดนายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม 038520107 
229วัดนาน้อย  038597798 
230วัดนาเหล่าบกว่าที่ร้อยตรีวีรชน บัวพันธ์ 038838451 
231วัดบ้านซ่อง  038520359 
232วัดบึงกระจับนางสาวทองสุข เตียรักษา 0385471260817759782
233วัดพงษาราม  038551415 
234วัดลำมหาชัยนายกิตติพงษ์ ศิริเมือง   
235วัดสระสองตอน    
236วัดสุวรรณคีรีนายวินัย น้อยจินดา 0385020510815786469
237วัดหนองบัวนางสาวจุฬาพร แก้วเสนา 038523266 
238วัดหนองปรือนางสาวปวริศา พลบุญ   
239วัดหนองปาตองนายวุฒิไกร จันสามารถ   
240วัดหนองเสือนางสาวมนัสนันท์ พิพัฒน์ดิษยา 0385162460868406896
241วัดหนองแหนนายชิต นพเกียรติ 038523577 
242วัดหัวกระสังข์นางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร 038520394 
243วัดแหลมเขาจันทร์นายสุรพล บริสัย   
244วัดแหลมไผ่ศรี  038529325 
245สว่างศรัทธาธรรมสถานนางสาววารุณี นาคคล้าย   
248บ้านห้วยหินนายสมหวัง เบ็ญมาศ  0852916203
249บ้านห้วยพลู    
250วัดหนองเค็ดนายวิบูลย์ วัฒนศฤงฆาร  0895449439
302บ้านท่าโพธิ์นางสาวภัชสุ บุญประกอบ   
304วัดเกาะแก้วเวฬุวันนางสาวสยุมพร อินทศรี 038563014 
305วัดจรเข้ตาย  038591013 
307วัดบางคานางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ 038591370 
308วัดไผ่ขวาง  038517764 
309วัดสะแกงามนางณัชชาพร ทองดี 038517708 
310วัดแสนภุมราวาสนางสาวปาณภัช ยันตะพลา 038517624 
311วัดหินดาษนายอดุลย์ บุญช่วย 0389765170890918357
401ไทยรัฐวิทยา 41นายเชิดชัย อมรกิจบำรุง 038597069 
402บางพะเนียงนางสาวกนิษฐา ใหม่จันดี 038597950 
403บ้าน ก.ม.7นายสุนทร เกียรติสถิตกุล 038517596 
404บ้านคลองยายสร้อยนายอาคม ยิ้มเจริญ 038516546 
405บ้านคลองอุดมนางนิชนันท์ หลุยใจบุญ 0385177630819833771
406บ้านโคกตะเคียนงามนางกาญจนา ผลบุภพ   
407บ้านท่ากระดาน  038561051 
408บ้านท่าซุง    
409บ้านท่าทองดำ    
410บ้านท่าม่วงนางสาวพิชยา โฉมจุ้ย 038080085 
411บ้านท่าเลียบนายบุญเรือน โถปัญญา 038561244 
412บ้านทุ่งส่อหงษาว่าที่ร้อยโทวันชิง กูลหกูล 038517738 
413บ้านนานางลักขณา ไชยฤทธิ์ 038561006 
414บ้านนาโพธิ์  038561047 
415บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง    
416บ้านโป่งเจริญนางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์   
417บ้านโปร่งเกตุว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์ 038516556 
418บ้านโป่งตาสานายสยาม เสาวกุล   
419บ้านมาบนาดีนายวิลาศ คำภาวงษ์  0895424028
420บ้านยางแดงนางสาวณัจฉรียา ศรีละบุตร   
421บ้านลาดกระทิงนายวิเชียร ชูชื่น 038080000 
422บ้านวังคูนายอภิชาติ ขวัญศิริ 038517649 
423บ้านสระไม้แดงนายทวีศิลป์ กล้าณรงค์ 0385163390899309875
424บ้านหนองยางนายมานิต บุญพิทักษ์ 0385162800895444093
425บ้านหนองใหญ่นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล  0860798963
426บ้านห้วยน้ำใสนายประพันธ์ ยอดตระกูลชัย  0892535407
427บ้านห้วยหินนายอำนวย ผมทอง 038597972 
428บ้านหินแร่นายพรศักดิ์ เปี่ยมเจริญ 0385020570890467008
429บ้านอ่างตะแบกนายมานิตย์ไว สีประสงค์ 038080002 
430บ้านอ่างทองนางสาวดวงพร สุขสำราญ   
431บ้านห้วยน้ำทรัพย์  038597937 
434วัดชำป่างาม  038561222 
437สวนป่าอุปถัมภ์นายปัญหา สิทธิพล 038502145 
438บ้านกระบกเตี้ยว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช   
439บ้านสุ่งเจริญ    
440วัดดอนท่านา    
501ตลาดบางบ่อนายสุนทร วรังษี 0385892440898201396
502ทุ่งสะเดาประชาสรรค์  038589245 
503ไทรทองอุปถัมภ์นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข   
504บ้านเขาสะท้อน    
505บ้านคลองสอง  038978239 
506บ้านเนินไร่นายอภิรักษ์ ทองจรัส 0385895340899398717
507บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง    
508บ้านหนองสทิตนายไวภพ สุขกระโทก 038516550 
511ไม้แก้วประชานุเคราะห์  038080034 
512วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์นางศุภรัฏฐ์ ฉิมวงษ์   
513วัดแปลงยาวนายวัฒนะ เอี่ยมสุโร 0388524690890991139
514วัดไผ่แก้ว  038589243 
515วัดวังกะจะ  038589531 
517วัดหนองไม้แก่นนายสุรชัย เรเรือง 038502048 
518วัดหัวสำโรงนายพิทักษ์ เมฆอรุณ 0388536160899362511
519วัดอ่าวช้างไล่นางสาวอัมพิกา สิริพรม  0819407983
520หนองปรือประชาสรรค์นางสาวแสงอรุณ ชิวปรีชา 038978315 
523วัดวังเย็นนางสุพัตรา ดวงเกษมสุข 038589246 
524บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์นายทองสุข ริ้วทอง   
601บ้านกรอกสะแก  038517714 
602บ้านท่ากลอยนายปรัชญา ภัทรกำจร 0385080200860754824
603บ้านท่าคานจ่าสิบเอกธัญชน เสวครบุรี 038080075 
604บ้านทุ่งส่าย    
605บ้านเทพประทานนายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพ 038080070 
606บ้านธรรมรัตน์ในนายนพดล คลำทั่ง 038080071 
607บ้านร่มโพธิ์ทองนายนิรันดร์ เรือนอินทร์ 0385020580861410010
608บ้านวังหิน    
609บ้านศรีเจริญทอง  038080066 
610บ้านหนองขาหยั่งนายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ  0890965738
611บ้านหนองคอกนายสุดใจ ศรีทอง 0385163680817230860
612บ้านหนองประโยชน์นายสมชาย มะลิซ้อน 038517686 
613บ้านหนองปรือกันยางนายประสิทธิ์ ขวัญนอน   
614บ้านหนองปลาซิวนายซันโย สังวรดี 0380800650892539448
615บ้านห้วยตะปอกนางจำลอง สุขแก้ว 0385561528 
616บ้านอ่างเตยนางสาวสิริพร ทองสุวรรณ   
617บ้านอ่างเสือดำ    
619วัดทุ่งยายชีนายสมภพ ดวงชอุ่ม 0890581137 
620วัดเทพพนาราม  038508021 
621สียัดพัฒนา    
702ก้อนแก้วราษฎร์บำรุงนายปัญญา เจริญวัฒนะ  0818891370
703ราษฎรนุกูล    
704วัดก้อนแก้วนายวัชรดล สกุลวลีธร 038973672 
705วัดคลองเขื่อน    
708วัดบางตลาดนายศิรพงษ์ สาระโชติ   
709วัดบางโรงนางสาวสุพิชฌาย์ นิยุตรานนท์ 038505050 
710วัดบ้านกล้วยนางสาวยุวดี ตันไพบูลย์กุล   
711วัดสามร่ม    
712โสภณประชาเทวารุทธารักษ์นางสำราญ ไทยนิยม 038509099