รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต   
101ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์นางธิติกานต์ จันทวัฒน์ 038541300 
103บ้านปลายคลอง  038584116 
106วัดกกสับ    
107วัดคูมอญนางปุณณยลักษณ์ อมรชัยสิน 038568150 
108วัดทางข้ามน้อยนางสาวฉัตรระพี เลิศวศินกุล   
109วัดบางกระเจ็ดนางสาวยุวดี ตันไพบูลย์กุล 038568153 
110วัดบางกระดานนางสาวลัญฉกร ภูธา   
111วัดปากน้ำโจ้โล้  038541504 
113วัดลาดบัวขาว  038527468 
114วัดศรีสุตารามนางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ 038541702 
115วัดสนามช้าง  038521439 
116วัดสามแยก  038502147 
117วัดสาวชะโงกนายอดินันท์ เดชพงษ์ 038521042 
118วัดเสม็ดใต้นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติ 038848589 
119วัดเสม็ดเหนือนางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์ 038584179 
120วัดหัวไทร  038527257 
121วัดหัวสวนนายศุภชัย เฑียรกุล 0385214490812982263
122วัดใหม่บางคล้า  038848300 
123สุตะโชติประชาสรรค์  038541805 
204บ้านเขาหินซ้อนนายวิทยา เปี่ยมเต็ม 038599082 
205บ้านชำขวาง  038599189 
206บ้านปรือวายนายมนตรี ประการะสังข์ 038599380 
207บ้านม่วงโพรงว่าที่ร้อยตรีกลวัชร หม่อนตะคุ   
208บ้านไร่ดอนนางสาวภูษณิศา สุภกุล 038553407 
209บ้านหนองกลางดงนายศุกล สืบศิริโชค   
210บ้านหนองสองห้องนางสาวภาวิณี ทุ่งไธสง 038517765 
211บ้านหนองแสงนายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล 038517654 
212บ้านหนองหว้านางสาวปวริศา พลบุญ 038520345 
213บ้านหนองเหียงนางรุ่งทิพย์ สวมไธสง  0894086708
215บ้านแหลมตะคร้อนายกมล วุ่นหนู 0385162400898323884
218ไพบูลย์ประชานุกูลนางสาวเสาวลักษณ์ ตุลารักษ์ 0385520790899328245
220วัดโคกหัวข้าว  038,836,832 
221วัดชายเคืองวนารามนางสาวเสาวคนธ์ นิรมล   
222วัดดงยางนางสาวณัฐนันท์ หันยี่ไล้ 038523644 
223วัดดอนขี้เหล็กนายอาทิตย์ พัดขุนทด 038517657 
224วัดดอนทองนางสาววารุณี นาคคล้าย 038836833 
225วัดต้นตาลนายพายัพ นิชเปี่ยม 0385292500899316026
226วัดท่าเกวียน  038551459 
227วัดท่าลาดเหนือ  038836080 
228วัดธารพูดนายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม 038520107 
229วัดนาน้อย  038597798 
230วัดนาเหล่าบกว่าที่ร้อยตรีวีรชน บัวพันธ์ 038838451 
231วัดบ้านซ่องนายชิต นพเกียรติ 038520359 
232วัดบึงกระจับนางสาวทองสุข เตียรักษา 0385471260817759782
233วัดพงษาราม  038551415 
234วัดลำมหาชัยนายกิตติพงษ์ ศิริเมือง   
235วัดสระสองตอนนางสาวมนรัตน์ แก้วเกิด   
236วัดสุวรรณคีรีนายวินัย น้อยจินดา 0385020510815786469
237วัดหนองบัว  038523266 
238วัดหนองปรือ    
239วัดหนองปาตองนางณัชชาพร ทองดี   
240วัดหนองเสือนางสาวมนัสนันท์ พิพัฒน์ดิษยา 0385162460868406896
241วัดหนองแหนนางสาวจุฬาพร แก้วเสนา 038523577 
242วัดหัวกระสังข์นางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร 038520394 
243วัดแหลมเขาจันทร์    
244วัดแหลมไผ่ศรี  038529325 
245สว่างศรัทธาธรรมสถาน    
248บ้านห้วยหิน    
249บ้านห้วยพลู    
250วัดหนองเค็ด    
302บ้านท่าโพธิ์    
304วัดเกาะแก้วเวฬุวันนางสาวสยุมพร อินทศรี 038563014 
305วัดจรเข้ตายนางสาวภัชสุ บุญประกอบ 038591013 
307วัดบางคานางสาววัลนิภา อุตวงศ์ษา 038591370 
309วัดสะแกงาม  038517708 
310วัดแสนภุมราวาสนางสาวปาณภัช ยันตะพลา 038517624 
311วัดหินดาษนายอดุลย์ บุญช่วย 0389765170890918357
401ไทยรัฐวิทยา 41  038597069 
402บางพะเนียงนางสาวกนิษฐา ใหม่จันดี 038597950 
403บ้าน ก.ม.7นายสุนทร เกียรติสถิตกุล 038517596 
404บ้านคลองยายสร้อยนายอาคม ยิ้มเจริญ 038516546 
405บ้านคลองอุดม  038517763 
406บ้านโคกตะเคียนงามนางกาญจนา ผลบุภพ   
407บ้านท่ากระดาน  038561051 
408บ้านท่าซุงนายวัชรดล สกุลวลีธร   
409บ้านท่าทองดำนายสุเทพ ลำดวน   
410บ้านท่าม่วงนางสาวพิชยา โฉมจุ้ย 038080085 
411บ้านท่าเลียบนายบุญเรือน โถปัญญา 038561244 
412บ้านทุ่งส่อหงษาว่าที่ร้อยโทวันชิง กูลหกูล 038517738 
413บ้านนานางลักขณา ไชยฤทธิ์ 038561006 
414บ้านนาโพธิ์นายราชศักดิ์ วงศ์บุบผา 038561047 
415บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง    
416บ้านโป่งเจริญนางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์   
417บ้านโปร่งเกตุว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์ 038516556 
418บ้านโป่งตาสานายสยาม เสาวกุล   
419บ้านมาบนาดีนายวิลาศ คำภาวงษ์  0895424028
420บ้านยางแดง    
421บ้านลาดกระทิงนายวิเชียร ชูชื่น 038080000 
422บ้านวังคูนายอภิชาติ ขวัญศิริ 038517649 
423บ้านสระไม้แดง  038516339 
424บ้านหนองยาง  038516280 
425บ้านหนองใหญ่นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล  0860798963
426บ้านห้วยน้ำใสนายประพันธ์ ยอดตระกูลชัย  0892535407
427บ้านห้วยหินนายอำนวย ผมทอง 038597972 
428บ้านหินแร่นายพรศักดิ์ เปี่ยมเจริญ 0385020570890467008
429บ้านอ่างตะแบกนายมานิตย์ไว สีประสงค์ 038080002 
430บ้านอ่างทองนางสาวดวงพร สุขสำราญ   
431บ้านห้วยน้ำทรัพย์  038597937 
434วัดชำป่างามนายวุฒิไกร จันสามารถ 038561222 
437สวนป่าอุปถัมภ์นายปัญหา สิทธิพล 038502145 
438บ้านกระบกเตี้ย    
439บ้านสุ่งเจริญนายสุรพล บริสัย   
440วัดดอนท่านา    
501ตลาดบางบ่อนายสุนทร วรังษี 0385892440898201396
502ทุ่งสะเดาประชาสรรค์นายไวภพ สุขกระโทก 038589245 
503ไทรทองอุปถัมภ์นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข   
504บ้านเขาสะท้อน    
505บ้านคลองสองนายธนิต เยี่ยมรัมย์ 038978239 
506บ้านเนินไร่นายอภิรักษ์ ทองจรัส 0385895340899398717
507บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงนายเชิดชัย อมรกิจบำรุง   
508บ้านหนองสทิต  038516550 
511ไม้แก้วประชานุเคราะห์  038080034 
512วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์นางศุภรัฏฐ์ ฉิมวงษ์   
513วัดแปลงยาวนายวัฒนะ เอี่ยมสุโร 0388524690890991139
514วัดไผ่แก้วนางชุติมณฑน์ โชครวย 038589243 
515วัดวังกะจะ  038589531 
517วัดหนองไม้แก่นนายสุรชัย เรเรือง 038502048 
518วัดหัวสำโรงนายพิทักษ์ เมฆอรุณ 0388536160899362511
519วัดอ่าวช้างไล่นางสาวอัมพิกา สิริพรม  0819407983
520หนองปรือประชาสรรค์นางสาวแสงอรุณ ชิวปรีชา 038978315 
523วัดวังเย็นนางสุพัตรา ดวงเกษมสุข 038589246 
524บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์นายทองสุข ริ้วทอง   
601บ้านกรอกสะแกนางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์ 038517714 
602บ้านท่ากลอยนายปรัชญา ภัทรกำจร 0385080200860754824
603บ้านท่าคาน  038080075 
604บ้านทุ่งส่ายนายนพดล คลำทั่ง   
605บ้านเทพประทานนายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพ 038080070 
606บ้านธรรมรัตน์ใน  038080071 
607บ้านร่มโพธิ์ทอง  038502058 
608บ้านวังหินนางสาวจริญญา สระโกฎิ   
609บ้านศรีเจริญทอง  038080066 
610บ้านหนองขาหยั่ง    
611บ้านหนองคอกนายสุดใจ ศรีทอง 0385163680817230860
612บ้านหนองประโยชน์นายสมชาย มะลิซ้อน 038517686 
613บ้านหนองปรือกันยางนายประสิทธิ์ ขวัญนอน   
614บ้านหนองปลาซิวนายซันโย สังวรดี 0380800650892539448
615บ้านห้วยตะปอกนางจำลอง สุขแก้ว 0385561528 
616บ้านอ่างเตยนางสาวสิริพร ทองสุวรรณ   
617บ้านอ่างเสือดำ    
619วัดทุ่งยายชีนายสมภพ ดวงชอุ่ม 0890581137 
620วัดเทพพนาราม  038508021 
621สียัดพัฒนานางสาวแววดาว ทับลา   
702ก้อนแก้วราษฎร์บำรุงนายปัญญา เจริญวัฒนะ  0818891370
703ราษฎรนุกูล    
704วัดก้อนแก้ว  038973672 
705วัดคลองเขื่อน    
708วัดบางตลาดนายศิรพงษ์ สาระโชติ   
709วัดบางโรงนางสาวสุพิชฌาย์ นิยุตรานนท์ 038505050 
710วัดบ้านกล้วย    
711วัดสามร่ม    
712โสภณประชาเทวารุทธารักษ์นางสำราญ ไทยนิยม 038509099