ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศิริวรรณ แสวงหาบ้านคลองอุดมร.ร.วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต
2นายภิรวัฒน์ มณีเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านปั้นหม้อ สพป.จันทบุรี เขต 2
3นายสันติ พึ่งน้ำบ้านนาโอนไปสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
4นายสำราญ ทวีชาติบ้านแหลมตะคร้อโอนไปสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
5นายอนุรัตน์ จันทะเกิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2โอนไปสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
6นายโกวิทย์ ถ้ำกลางวัดปากน้ำโจ้โล้โอนไปสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
7นางสาวรุจี ใยยั่งยืนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์โอนไปสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
8นางสาวสุนันทา สุวินัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2โอนไปสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
9นายสุทิน สินประเสริฐวัดชายเคืองวนารามถึงแก่กรรม 
10นายเทวกร พึ่งพระบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ลาออกจากราชการ