ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุทธาวัลย์ ผึ่งสอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.ชลบุรี เขต 1 ร.ร.บ้านสุรศักดิ์
2นางจำรัด แก้วศรีใสบ้านหินแร่สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร.ร.บ้านสำโรงโนนเต็ง
3นางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร.ร.บ้านนาศรีนวล
4นายสิทธาทร สครรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร.ร.รวมมิตรวิทยา
5นายสุพัฒน์ ตลอดภพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ร.ร.บ้านแปลงสี่
6นางวิภาพร สมิธสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร.ร.บ้านน้ำอ้อม
7นางสาวมัญธนา นามโคตรบ้านท่าม่วงสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ร.ร.บ้านโคกยางหนองตาสี
8นางสาวนุชจรี สวัสดิ์วงศ์บ้านปรือวายสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ร.ร.บ้านปากช่อง
9นายนิรุต ทุนดีบ้านโป่งตาสาสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ร.ร.บ้านหนองหมี
10นางสาวดาวใจ วงศิลาบ้านหนองกลางดงสะแ.นครพนม เขต 1 ร.ร.บ้านชะโนต
11นางจันทิมา มุลาลินน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพม. เขต 33 ร.ร.ประดู่แก้วประชาสรรค์
12นางละอองดาว หยุดรัตน์วัดสระสองตอนสพป.อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านห้วยทม
13นางธันยพร มีทาบ้านหนองใหญ่สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร.ร.โคกงามวิทยาคาร
14นางมะลิ ฤทธิ์อำพันธ์วัดนาเหล่าบกสพป.ยโสธร เขต 1 ร.ร.บ้านทุ่งนางโอก
15นางสาวสุพรรณี ผุยสุบ้านโป่งเจริญสพป.มหาสารคาม เขต 1 ร.ร.บ้านนาดีศรีสุข
16นางสาวกฤษณา ชินสงครามบ้าน ก.ม.7สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร.ร.บ้านหนองแวงสวนกล้วย
17นายปฏิวัติ ภักดีกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร.ร.บ้านส้มกบ
18นางสาวฉัตรชฎาภรณ์ ศิริภูธรบ้านมาบนาดีสพป.มหาสารคาม เขต 3 ร.ร.บ้านขวาสะดืออีสาน
19นางสาวรุจิรัตน์ บุญยารักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร.ร.บ้านหนองขอน
20นางสาวกอบแก้ว ศรีเรืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 1
21นายอิสระพงศ์ ละออภักตร์วัดดอนขี้เหล็กสพป.ตราด ร.ร.บ้านสระใหญ่
22นายราชัน เทวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.สระแก้ว เขต 1 ร.ร บ้านวังยาง
23นางสาวณบาภัช เผ่าหนองบ้านหนองยางสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร.ร.บ้านโป่งตะเคียน
24นายทรงชัย คงเงินวัดทางข้ามน้อยสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร.ร.บ้านโป่งตะเคียน