ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจิตรลดา บุญเรืองบ้าน ก.ม.7ร.ร.วิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
2นางสาวศิรินภา สาจันทึกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.วัดบ้านตำแย สพป.นครราชสีมา เขต 7
3นายอภิชาติ พรมสอนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22
4นางสาวฐิภารัตน์ สมสมัยบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังร.ร.ปลาปากวิทยา สพม.22
5นายขจรศักดิ์ ภูจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านนาจำปา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
6นางสาวเกศรินทร์ พรมวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านโคกกว้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
7นางโยษิตา ชาติชนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1
8นางสาวจาระวี สมานกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.ชุมชนวัดเขาลำปะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
9นางภัสราภรณ์ บุตตัสสะบ้านคลองสองร.ร.บ้านโพรโก สพป.สุรินทร์ เขต 2
10นายบุญเชิด รัตนดีบ้านหนองแสงร.ร.บ้านบักดอก สพป.สุรินทร์ เขต 3
11นางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัยบ้านม่วงโพรงร.ร.บ้านเขาเลื่อม สพป.สระแก้ว เขต 1
12นางสาวรศิตา รัตนโชติมาศวัดสนามช้างร.ร.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 สพป.นครราชสีมา เขต 1
13นางสาวศรัณย์ประวีร์ พูนณรงค์บ้านหนองสองห้องร.ร.นาหว้าไตรประชาคม สพป.นครราชสีมา เขต 4