ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุภิญญา พอดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.วัดจุมพล อ.แวงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 3
2นายณัฐภัทร พรหมชัยนันท์วัดหนองเค็ดร.ร.บ้านห้วยแคน สพป.ขอนแก่น เขต 3
3นางสาวพิมพ์รำไพ พิศเพ็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.พลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25
4นายนพดล พิศณุวัดดงยางร.ร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป.ขอนแก่น เขต 1
5นางสาววราภรณ์ เกษธาตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.วัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
6นายวีรยุทธ ศรีปะโคบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ร.ร.บ้านวังทอง สพป.อุดรธานี เขต 2
7นางวนิสา บุตรวันวัดท่าเกวียนร.ร.พนมอดุลวิทยา สพม. เขต 6
8นางสาวปรมาภรณ์ อ่อนนุ่มสวนป่าอุปถัมภ์ร.ร.สนามชัยเขต สพม. เขต 6
9นางสาวชัชชญา ประชุมรักษ์บ้านท่ากระดานร.ร.บ้านทุ่งมน สพป.สุรินทร์ เขต 3
10นางนลินี งามเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านตาลวก สพป.สุรินทร์ เขต 3
11นางสาวปวีณา ยอดเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านจารย์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
12นายณัชทรัพย์ จิราธิพัชร์บ้านคลองอุดมร.ร.บ้านสนบ สพป.สุรินทร์ เขต 3
13ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนอักษร ดวนใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านเห็นอ้ม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
14นายอรุณชัย สุภาทิพย์วัดแปลงยาวร.ร.บ้านกอกหวาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
15นายสุกิจ บุญขาวบ้านอ่างตะแบกร.ร.บ้านโพนปลัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
16นางสาวศิริพร แรงจบวัดท่าเกวียนร.ร.บ้านหนองหิน สพป.สุรินทร์ เขต 1
17นายวุฒิพงษ์ คำมะณีบ้านกระบกเตี้ยร.ร.บ้านขะยูง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
18นางสาวปัทมพร พงษ์เพชรบ้านแหลมตะคร้อร.ร.บ้านแต้มะหลี่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
19นางสาวนิตยา แย้มไสยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.คำนางคุ้มโนนสวรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
20นายลักษ์ดำรงค์ บุญเวสบ้านหนองยางร.ร.หนองจอกวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
21นางสาวกนกวรรณ ใสสะอาดไพบูลย์ประชานุกูลร.ร.อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
22นางอภิชญา ปะตาชาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านโพนแท่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
23ว่าที่ร้อยตรีหญิงอำภา กุลบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.อนุบาลเบญจลักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
24นางสาวจุฬานันท์ ภูน้ำใสบ้านท่าซุงร.ร.บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป.มหาสารคาม เขต 3
25นางสาวมยุรี ดงแสงบ้านมาบนาดีร.ร.บ้านหนองนาไร่เดียว สพป.มหาสารคาม เขต 3
26นายวรวิทย์ แสนวงษ์สวนป่าอุปถัมภ์ร.ร.ศรีโกสุมวิทยาวมิตรภาพที่ 209 สพป.มหาสารคาม เขต 3
27นางสาวศิริลักษณ์ หนูหนุนบ้านท่าโพธิ์ร.ร.โนนงามศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
28นางสาวสมพร วินิจฉัยวัดดอนขี้เหล็กลาออกจากราชการ 
29นางสาวนันทสรณ์ จันทร์ไพรวัดดอนขี้เหล็กลาออกจากราชการ 
30นางบุญนำ พ่วงพันดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ลาออกจากราชการ