ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอนันต์ หละกะเต็มบ้านโปร่งเกตุสพป.นครปฐม เขต 2 ร.ร.วัดนราภิรมย์
2นางสาวเรวดี ตันประสาทบ้านโปร่งเกตุสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ร.ร.บ้านโคกไม้แดง
3นางสาวปัทมา จันทร์มณีบ้านมาบนาดีสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ร.ร.บ้านดงบังซับสมบูรณ์
4นางสาวอรอนงค์ ชัยเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศ