ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอดิศักดิ์ สงกรานต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
2นายนำพล รมพิพัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
3นางสมทรัพย์ สิงห์ขรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
4นางกัญญา สละชั่ววัดดอนทองเกษียณอายุ 
5นายปัญญวัฒน์ ธรรมเจริญจินดาวัดบ้านซ่องเกษียณอายุ 
6นางพาณี เกตุกูลวัดแหลมไผ่ศรีเกษียณอายุ 
7นายมนตรี บุญดีวัดท่าเกวียนเกษียณอายุ 
8นายสาคร เนียมบุญเจือบ้านหนองกลางดงเกษียณอายุ 
9นายบรรจงรักษ์ เสาวรักษ์วัดจรเข้ตายเกษียณอายุ 
10นายปราโมทย์ จินดางามวัดบางกระเจ็ดเกษียณอายุ 
11นายสายันต์ วิไลพัฒน์วัดหัวไทรเกษียณอายุ 
12นายรัฐวิทย์ เนียรศิริวัดชำป่างามเกษียณอายุ 
13สิบเอกกรวัฒน์ ตันเจริญบ้านท่ากระดานเกษียณอายุ 
14นางสุภาพร กรุณาบ้านท่าทองดำเกษียณอายุ 
15นายปราโมท มนต์วิเศษบ้านเขาสะท้อนเกษียณอายุ 
16นายบงกช ตันไล้ทุ่งสะเดาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
17นางสาวนวลจันทร์ พูลสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
18นายธวัชชัย โพธิ์งามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
19นายสมชาย สันติยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
20นายธนกร ลอยฟ้าบ้านคลองอุดมเกษียณอายุ 
21นางสราญรัตน์ อ่อนเจริญวัดพงษารามเกษียณอายุ 
22นายอุทิศ นาประทุมวัดดอนขี้เหล็กเกษียณอายุ 
23นางสาวศันสนีย์ ไชยฤทธิ์วัดโคกหัวข้าวเกษียณอายุ 
24นางสาวสงบ ระวิโรจน์วัดโคกหัวข้าวเกษียณอายุ 
25นางสุนีย์ สุภาพรมวัดหัวกระสังข์เกษียณอายุ 
26นายถนอม ยันตนะบ้านหนองหว้าเกษียณอายุ 
27นายปรีชา ทองดีบ้านหนองหว้าเกษียณอายุ 
28นางสาวเอื้อมพร วงษ์บัณฑิตย์บ้านหนองหว้าเกษียณอายุ 
29นางสมจิตร วัฒกชัยวัดท่าลาดเหนือเกษียณอายุ 
30นางขวัญใจ ปรีชาชีววัฒน์ไพบูลย์ประชานุกูลเกษียณอายุ 
31นางสาวปาริชาติ จันทศรีวัดนาเหล่าบกเกษียณอายุ 
32นางสุทธิรัตน์ เหมาทองสุขวัดต้นตาลเกษียณอายุ 
33นางกาญจนา เสาวรักษ์วัดต้นตาลเกษียณอายุ 
34นางประเทือง เฉลิมพลโยธินวัดต้นตาลเกษียณอายุ 
35นางพัชนี พงษ์สุภาวัดหนองปาตองเกษียณอายุ 
36นางสาวเสาวภา วงศ์ถีระพงษ์วัดหนองปาตองเกษียณอายุ 
37นางนัจภัค กำจรวัดท่าเกวียนเกษียณอายุ 
38นางทรรศวรรณ เจริญสุขวัดท่าเกวียนเกษียณอายุ 
39นายดำรงค์ศักดิ์ เข็มประดับวัดท่าเกวียนเกษียณอายุ 
40นางพรพรรณ มณีแก้ววัดท่าเกวียนเกษียณอายุ 
41นางเจียมรัตน์ วรหวังบ้านเขาหินซ้อนเกษียณอายุ 
42นายสุภกฤต ธีรานุวัฒน์บ้านเขาหินซ้อนเกษียณอายุ 
43นางสมใจ ณ บางช้างบ้านปรือวายเกษียณอายุ 
44นางจารุนันท์ สารกูลบ้านม่วงโพรงเกษียณอายุ 
45นางอรุณี แจ่มจำรัสวัดลำมหาชัยเกษียณอายุ 
46นางสุกัญญา สระบุรินทร์วัดสระสองตอนเกษียณอายุ 
47นางสาวรักษ์ษิณาฎ นิระมลวัดดงยางเกษียณอายุ 
48นางแน่งน้อย ไวยสนิทวัดปากน้ำโจ้โล้เกษียณอายุ 
49นางชลนา แสนขวาวัดปากน้ำโจ้โล้เกษียณอายุ 
50นางชิดชนก สงสวัสดิ์วัดบางกระเจ็ดเกษียณอายุ 
51นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์วัดบางกระเจ็ดเกษียณอายุ 
52นางคนธนันท์ ปัญญาหอมสุตะโชติประชาสรรค์เกษียณอายุ 
53นางอารีย์ เรืองศรีวัดศรีสุตารามเกษียณอายุ 
54นายศิริพงษ์ ทองศิริวัดหัวสวนเกษียณอายุ 
55นางธนัชพร ประการะสังข์วัดหัวสวนเกษียณอายุ 
56นางวาสนา สุทธโรบ้านปลายคลองเกษียณอายุ 
57นางสาวจินตนา วชิรพันธุ์วัดใหม่บางคล้าเกษียณอายุ 
58นายสุเนตร อัมพรศักดิ์วัดสาวชะโงกเกษียณอายุ 
59นางวาสนา พุ่มนิคมโสภณประชาเทวารุทธารักษ์เกษียณอายุ 
60นางสาวจรรยา เวชธิรารัตน์วัดดอนท่านาเกษียณอายุ 
61นางนิตยา วงศ์กลมบ้านหนองยางเกษียณอายุ 
62นายพิชัย ศรีสังวรบ้านสระไม้แดงเกษียณอายุ 
63นางสาวสุรินทร์ นิลทรัพย์บ้านสระไม้แดงเกษียณอายุ 
64นายวีระ ไทยเจริญบ้านอ่างทองเกษียณอายุ 
65นายสุวิทย์ ลิ้มเจริญบ้านโป่งเจริญเกษียณอายุ 
66นายวินัย สมเด็จบ้านทุ่งส่อหงษาเกษียณอายุ 
67นางนันทณัฏฐ์ มุ่งหาทรัพย์วัดชำป่างามเกษียณอายุ 
68นางธัญพัฒน์ ทองสุขวัดชำป่างามเกษียณอายุ 
69นางนิธิตา นันทวิสิทธิ์บ้านสุ่งเจริญเกษียณอายุ 
70นางจันตรี จอมศิลป์บ้านโปร่งเกตุเกษียณอายุ 
71นายศรีวิชัย ฤกษ์ศิริบ้านโปร่งเกตุเกษียณอายุ 
72นางสาววันดี ลิ้นประเสริฐบ้านคลองอุดมเกษียณอายุ 
73นายอนันต์ พ่วงพิทักษ์บ้านคลองยายสร้อยเกษียณอายุ 
74นายสุรพล นันทเวชไทยรัฐวิทยา 41เกษียณอายุ 
75นางรุจิราภรณ์ ลิ้มรักษ์บ้านลาดกระทิงเกษียณอายุ 
76นายสายชล เสาวกุลบ้านลาดกระทิงเกษียณอายุ 
77นายถาวร โกศาสตร์วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์เกษียณอายุ 
78นางพรรณี ท้าวศรีบุญเรืองบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
79นางพรนภา จันทร์สกุลวัดหนองไม้แก่นเกษียณอายุ 
80นางอัมพรรณ สุขเกษมวัดหนองไม้แก่นเกษียณอายุ 
81นางสายฝน ค่อนสอาดทุ่งสะเดาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
82นางสำราญ ยิสารคุณทุ่งสะเดาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
83นางศรินรัตน์ ฉัตรทวีพัฒน์ทุ่งสะเดาประชาสรรค์เกษียณอายุ 
84นางอัญญาดา ตันไล้วัดวังเย็นเกษียณอายุ 
85นายขวัญชัย สายพิมพ์พงษ์ไม้แก้วประชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
86นางเฉลา ยลมุกดาบ้านหนองสทิตเกษียณอายุ 
87นางสาวพัชรา อุดมสินวัดไผ่แก้วเกษียณอายุ 
88นางสำอางค์ สุนทรสัจวัดไผ่แก้วเกษียณอายุ 
89นางเสมอ ตุ่มเจริญวัดแปลงยาวเกษียณอายุ 
90นางสุกัญญา พุทธรัตน์ตลาดบางบ่อเกษียณอายุ 
91นายอนันต์ นาเจริญตลาดบางบ่อเกษียณอายุ 
92นางสุณี โคตะมะตลาดบางบ่อเกษียณอายุ 
93นายชุมพล สิทธิตลาดบางบ่อเกษียณอายุ 
94นางวิลาวรรณ วงษ์แก้วตลาดบางบ่อเกษียณอายุ 
95นางพูลศรี ไชยบุบผาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
96นางดสนี สมใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
97นางมยุรี สุวรรณภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
98นางสาววิชญา เย็นประสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
99นายมนูญ จันทร์ตราวัดแหลมไผ่ศรีเกษียณอายุ 
100นายประสิทธิ์ เทพโกมุทบ้านเขาหินซ้อนเกษียณอายุ 
101นางมาลัย บุญน่วมวัดหนองเสือเกษียณอายุ 
102นางสุกัญญา วงษ์วิเชียรวัดบางคาเกษียณอายุ 
103นางปราณี ยวงแก้วบ้านท่าทองดำเกษียณอายุ 
104นางสาวสุวารี วงษ์กำภูบ้านห้วยหินเกษียณอายุ 
105นางลัดดาวัลย์ ศักดิ์สกุลวัดอ่าวช้างไล่เกษียณอายุ 
106นางสายหยุด วงศ์หิรัญวัดอ่าวช้างไล่เกษียณอายุ 
107นายสมชัย ทรัพย์บุญช่วยวัดวังเย็นเกษียณอายุ 
108นายประยงค์ เนตรคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
109นายสมจิตร พุดซ้อนบ้านท่าทองดำเกษียณอายุ 
110นายสมพงษ์ ผาวันดีวัดโคกหัวข้าวเกษียณอายุ 
111นายเรวัตร นิยมสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
112นายสามารถ โสมเมาบ้านหนองสทิตเกษียณอายุ 
113นายอำนาจ เพชรจรัสศรีบ้านม่วงโพรงเกษียณอายุ