ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุปีญา ดีเสมอไทยรัฐวิทยา 41ลาออกจากราชการ 
2นางสาวประไพพร สืบเทพวัดหนองบัวร.ร.บ้ายห้วยหญ้าไซ สพป.เชียงราย เขต 2
3นางสาวณัฐชญา เภาตนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านโนนแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
4นางสาวณัฐชญา เภาตนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านโนนแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
5นางสาวจุฑารัตน์ วงเวียนวัดหนองไม้แก่นร.ร.บ้านตะโกตาเนตร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1