ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสหรัฐ เดชแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.อนุบาลสวี สพป.ชุมพร เขต 2
2นางสาวนาถลดา มนต์ทองวัดลาดบัวขาวร.ร.วัดเสาธงนอก สพป.สมทุรปราการ เขต 2
3นางสาวกัญจนพร ผลวาวแววบ้านคลองยายสร้อยร.ร. ดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
4นางสาววราภรณ์ เขียวสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านโนนเที่ยง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
5นางสาวนิภา สาวิวัฒน์บ้านหนองยางร.ร.บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
6นางสาวสายรุ้ง สาระสุภาพบ้านทุ่งส่อหงษาร.ร.บ้านธารนพเก้า สพป.สระแก้ว เขต 1
7นางวิสา อาจศึกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านดอนแซะ สพป.นครราชสีมา เขต 7
8นางสาวสุปราณี น้ำรักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านหนองผือ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
9นางฉันทนา บุตรจันทร์บ้านท่าซุงรงร.ชุมชนบ้านโคกยาว สพป.ยโสธร เขต 2
10นายวีระพันธ์ วรพินิจสวนป่าอุปถัมภ์ร.ร.บ้านหนองนาไร่เดียว สพป.มหาสารคาม เขต 3
11นางวันวิสา บุญประเสริฐวัดหินดาษร.ร.วัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2
12นายโกวิน ประเสริฐศรีบ้านห้วยหินลาออกจากราชการ