ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพิมพ์ใจ เครือเนตรวัดบึงกระจับร.ร.วัดสระช่อย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
2นางสาวณฐยา ชำนาญสวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.วัดอินทาราม (พิชัยวิทยาคาร) สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
3นางศศิธร พันธ์พรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านโป่งไผ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
4นางสาวศิริลักษณ์ สง่าวงศ์บ้านห้วยหินร.ร.วัดวัฒนารังษี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
5นางสาวชรินทร์ทิพย์ แก้วผลึกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.อนุบาลกบินทร์บุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
6นางจิตติมา ซ้ายก่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านคลองสิบสอง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
7นางสาวรุจิรา เพียรพิจิตรบ้านหนองแสงร.ร.ศรีมโหสถ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
8นางสาวเฟาซะห์ อูมาวัดดอนท่านาร.ร.บ้านกาวะ สพป.นราธิวาส เขต 2