ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศิริพล หมอกมุงเมืองบ้านคลองอุดมร.ร.บ้านโคกล่าม สพป.มหาสารคาม เขต 1
2นางสาวสุวลักษณ์ ปรปักพ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
3นางสาววรรณภา พลเรืองบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังร.ร.บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 4
4นางพรทิพย์พา ประดาบ้านเนินไร่ร.ร.บ้านป่ากุงใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
5นางสาวอุไรวรรณ ยี่สันเทียะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
6นายวินัย กาวนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านตะโกโคก สพป.นครราชสีมา เขต 6
7นางสาวกัญญา เพ็ชรนอกโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ร.ร.ดอนท้าววิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
8นายธนินวัฒน์ อัครภาภิวัฒน์บ้านท่าเลียบร.ร. สพป.นครราชสีมา เาขต 1
9นายวิระ หาดขุนทดบ้านคลองอุดมรงร.บ้านถนนหักใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
10นายภูวภัทร อ่ำองอาจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บดินทรเดชา สพม กทม. 2