ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางรัศมี มีเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเท
2นายสยาม สุริยจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ลาออกจากราชการ 
3ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิชบ้านกระบกเตี้ยลาออกจากราชการ