ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
2นายวิบูลย์ วัฒนศฤงฆารวัดหนองเค็ดเกษียณอายุ 
3นายสมหวัง เบ็ญมาศบ้านห้วยหินเกษียณอายุ 
4นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์บ้านสระไม้แดงเกษียณอายุ 
5นายมานิต บุญพิทักษ์บ้านหนองยางเกษียณอายุ 
6นางนิชนันท์ หลุยใจบุญบ้านคลองอุดมเกษียณอายุ 
7นายนิรันดร์ เรือนอินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
8นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
9นายสมภัทร์ รสกระโทกบ้านโป่งเจริญเกษียณอายุ 
10นางจำลอง จารุทโรภาสน์วัดปากน้ำโจ้โล้เกษียณอายุ 
11นางยุพิน สรรพคุณโสภณประชาเทวารุทธารักษ์เกษียณอายุ 
12นางปราณีต บุญพิทักษ์ไทยรัฐวิทยา 41เกษียณอายุ 
13นางเพ็ญทิพย์ เฟื่องทองก้อนแก้วราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
14นางสมพร โกเมนทร์ตลาดบางบ่อเกษียณอายุ 
15นางสุพร เมี้ยนศิริตลาดบางบ่อเกษียณอายุ 
16นางชนิดาภา พวงเจริญตลาดบางบ่อเกษียณอายุ 
17นางมยุรา มีภู่บ้านเขาสะท้อนเกษียณอายุ 
18นางชลอ สงัดบ้านเขาหินซ้อนเกษียณอายุ 
19นางชุติมณฑ์ ราญรอนบ้านเขาหินซ้อนเกษียณอายุ 
20นายสมพร ไทรศาศวัตบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังเกษียณอายุ 
21นางรัชณีพร แช่มประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
22นายชัยณรงค์ โตนวลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
23นางเยาวภา มารวยบ้านปลายคลองเกษียณอายุ 
24นางอุษณีย์ ยศวิลัยบ้านลาดกระทิงเกษียณอายุ 
25นางสาวฐิติกานต์ จอกแก้วบ้านวังคูเกษียณอายุ 
26นางปราณี พิทักษ์มงคลบ้านหนองใหญ่เกษียณอายุ 
27นางสาวนิภา สิงห์เจริญบ้านหนองกลางดงเกษียณอายุ 
28นางสมพร รุ่งเป้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
29นายธวัช หมื่นเดชบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์เกษียณอายุ 
30นายเฉลิมเกียรติ เกตุวิมลบ้านหนองหว้าเกษียณอายุ 
31นางประไพ บุญยานุเคราะห์บ้านหนองหว้าเกษียณอายุ 
32นางวงษ์จันทร์ วัยเจริญบ้านห้วยน้ำใสเกษียณอายุ 
33นายจรูญ จันทร์ต้นบ้านห้วยพลูเกษียณอายุ 
34นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์วัดเสม็ดเหนือเกษียณอายุ 
35นางเจียมใจ จุมณีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์เกษียณอายุ 
36นายกฤษณะ ฉิมวงษ์วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์เกษียณอายุ 
37นางพิศมัย กิตติพัฒนกุลวัดโคกหัวข้าวเกษียณอายุ 
38นางวัชรีย์ รัตนวงศ์วัดใหม่บางคล้าเกษียณอายุ 
39นางประไพ ถาวรบูรณทรัพย์วัดคลองเขื่อนเกษียณอายุ 
40นางสาวภคพร มลชูวัดต้นตาลเกษียณอายุ 
41นางพัชรินทร์ คชรัตน์วัดท่าเกวียนเกษียณอายุ 
42นางรัชนี ชาติตะคุวัดท่าเกวียนเกษียณอายุ 
43นางสาวอุไรวรรณ มานาควัดนาน้อยเกษียณอายุ 
44นางเพลินพิศ ยินดีวัดบางกระเจ็ดเกษียณอายุ 
45จ่าสิบเอกพิศนุ คชรัตน์วัดบางกระเจ็ดเกษียณอายุ 
46นางมลินี เกิดเจริญวัดบางตลาดเกษียณอายุ 
47นายพิภพ เกิดเจริญวัดบางตลาดเกษียณอายุ 
48นางอัญชุลี ทองขาววัดบ้านซ่องเกษียณอายุ 
49นางไพเราะ ไชยฤทธิ์วัดบึงกระจับเกษียณอายุ 
50นางสาวประภาพรรณ เจียมเจริญวัดลาดบัวขาวเกษียณอายุ 
51นางสุนันทา เฑียรกุลวัดศรีสุตารามเกษียณอายุ 
52นางอำนวย สุขสวัสดิ์วัดสาวชะโงกเกษียณอายุ 
53นางสาวญาณิศา วาดรอดวัดหนองเสือเกษียณอายุ 
54นางปิยวรรณ ตันยะกุลวัดหนองบัวเกษียณอายุ 
55นางอนงค์ ระเบียบวัดหนองบัวเกษียณอายุ 
56นางพรพิมล โอสถานนท์วัดหนองปาตองเกษียณอายุ 
57นางยุพยงค์ วิไลพัฒน์วัดหัวไทรเกษียณอายุ 
58นายสุชาติ สิมศิริวัฒน์สวนป่าอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
59นายณัฐพล แพไธสงบ้านคลองอุดมเกษียณอายุ 
60นายสมเกียรติ ทิมทองวัดหัวสำโรงเกษียณอายุ 
61นายสมคิด นาวาพนมวัดแหลมเขาจันทร์เกษียณอายุ 
62นายจำนงค์ อ่ำขำบ้านคลองสองเกษียณอายุ 
63นายทวีป สระบุรินทร์วัดหัวสำโรงเกษียณอายุ 
64นายสมชาย เซียะสวัสดิ์บ้านเขาสะท้อนเกษียณอายุ 
65นายสมชาย ถ้วยงามวัดวังกะจะเกษียณอายุ 
66นายโขมพัสตร์ คำวิลัยวัดคูมอญเกษียณอายุ 
67นายจำนง คชชะวัดกกสับเกษียณอายุ 
68นายสัมพัน ตุ้มประเสริฐบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังเกษียณอายุ 
69นายเชอิม ขุมเงินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เกษียณอายุ 
70นายอำนาจ บุญทองเถิงบ้านหินแร่ถึงแก่กรรม 
71นางสาววราณิดา ผาสุขชีวันวัดแหลมเขาจันทร์ถึงแก่กรรม 
72นายวิชัย คัดชาลาออกจากราชการ 
73นางอัญชลี กันแตงวัดสาวชะโงกเกษียณอายุ