ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุพัตรา ดวงเกษมสุขวัดวังเย็นร.ร.บ้านบางหยี สพป.ชุมพร เขต 2
2นายธนิต เยี่ยมรัมย์บ้านคลองสองร.ร.บ้านเฉนียง สพป.สุรินทร์ เขต 2
3นางสาววัชราภรณ์ เนติภัทรรักษ์บ้านปรือวายลาออกจากราชการ 
4นางสาวมนรัตน์ แก้วเกิดวัดสระสองตอนโอนไปสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1