ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกรษรินทร์ เต็มสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.ตรัง เขต 2
2นางสาวอนงค์นาฎ เทียนธวัชวัดนาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชลบุรี เขต 1
3ว่าที่ร้อยตรีทวิชัย ละอองเอกไทยรัฐวิทยา 41โรงเรียนบ้านพลสงคราม สพป.นครราชสีมา เขต 3
4นายศรายุทธ บัวศรีวัดท่าเกวียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม.ฉะเชิงเทรา
5นายมหันต์ เวทไธสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.อุดรธานี เขต 4 สพป.อุดรธานี เขต 4
6นายจิรภัทร แสนพรหมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ลาออกจากราชการ